Document

Anders kijken, anders leren


Uitgave van: Commissie Innovatie Zorgberoepen, Mr. drs. Kete Kervezee

De commissie presenteert in het eerste advies Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren (april 2015) een dynamisch continuüm van bekwaamheden die gericht zijn op de zorgvraag vanuit het burgerperspectief. Centrale begrippen hierbij zijn functioneren, veerkracht en eigen regie.

In dit tweede advies wordt uitgewerkt wat dat betekent voor het leren en opleiden van (toekomstige) professionals. Professionaliteit zal zich steeds meer kenmerken door de samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen en lerend vermogen. De commissie presenteert in acht samenhangende hoofdlijnen wat de consequenties zijn van de veranderde visie op gezondheid voor het leren en opleiden in zorg en welzijn, in een continuüm van mbo, hbo, wo, initieel, post-initieel, en bij- en nascholing. Hierbij benadrukt de commissie de grote en toenemende rol van technologie, evenals het belang van permanent leren en kennis delen.

Dit advies sluit aan bij een beweging die al gaande is. Er zijn veel initiatieven in de goede richting, getuige ook de in dit advies opgenomen illustratieve praktijken die vragen om pluriformiteit.

Tegelijkertijd constateert de commissie dat systematische en gecoördineerde actie en landelijke kaders nodig zijn om de vele vernieuwingen te bundelen, te verbreden en te verankeren. De commissie adviseert het instellen van een meerjarig Programma zorg, welzijn en opleidingen. Het programma richt zich op het scheppen van voorwaarden voor het tot stand brengen van de verbinding tussen opleidingen onderling (disciplines en niveaus) en tussen opleidingen en arbeidsmarkt. Zo nodig worden knelpunten geagendeerd.

Document info

Bestandsnaam: Anders+kijken%2C+anders+leren%2C+anders+doen+%28Grensoverstijgend+leren+en+opleiden+in+zorg+en+welzijn+in+het+digitale+tijdperk%29.pdf
Grootte: 448.18 KB
Datum: 21 maart 2023