De rapportage ‘Competenties van burgers en professionals in 2030’ en de bijlage ‘tabellen en competenties’ is gepubliceerd.

De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals zijn in dit document in kaart gebracht. Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030. Met de burgercompetenties kunnen burgers en bijvoorbeeld patiënten-en belangenorganisaties zich voorbereiden op hun toekomst.

Van hen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid en regie nemen over de eigen gezondheid en zorg, en voor de gezondheid van en zorg voor elkaar. De rol van professionals is burgers in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig en in en met hun eigen leefomgeving te kunnen functioneren. Zij richten zich op het versterken van de regie en veerkracht van de burger.

Op basis van voorliggend rapport hebben het beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en het MKB de mogelijkheid nieuwe competenties in hun onderwijs en/of werkveld te introduceren en medewerkers en studenten op basis daarvan bij te scholen en op te leiden. Een goede aansluiting van bekwaamheden van beroepskrachten op de zorgvraag van de toekomst heeft een positief effect op de arbeidsmarkt, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Daarnaast kunnen de competenties in een bredere politiek-maatschappelijke context richting geven aan beleid en innovatie. Competenties hebben een dynamisch karakter, regelmatige actualisering en doorontwikkeling zijn nodig om in te kunnen spelen op veranderingen in de benodigde zorg.

De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals worden in deze rapporten in kaart gebracht.Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030.

Klik hier om de rapportages te downloaden:

Competenties van burgers en professionals in 2030 - rapport
Competenties van burgers en professionals in 2030 - tabellen met competenties

competentie-tabellen 

competenties-tabellen-rapport

Klik hier om naar de bibliotheek te gaan met alle resultaten op een rij.

De Friese burger en samenleving moeten enorm investeren in zelfredzaamheid, gemeenschapszin en toegankelijke technologie. Zo is de kans op de best mogelijke zorg in 2030 het grootst.

sekerensun lc

Bekijk het artikel in de Leeuwarder Courant hier.

Fryslân is op zoek naar slimmere zorg, die je met minder mensen kunt uitvoeren. Reden daarvoor is dat er in de toekomst veel minder zorgverleners beschikbaar zijn door de vergrijzing. In het onderzoeksproject Seker en Sûn (Zeker en Gezond) is uitgezocht wat wij eraan kunnen doen en dat is vrijdagmiddag op een congres in Leeuwarden besproken.

sekerensun omrop

Lees en luister het fragment over Seker en Sûn hier.

Bestuurders, professionals, beleidsmakers, opleiders en burgers, ze waren vrijdag 22 juni allemaal aanwezig bij het congres Fryslân giet fierder waar de uitkomsten van het tweejarig onderzoek Seker & Sûn werden gepresenteerd. De aanwezigen vormden een belangrijke bron van informatie, maar zijn tegelijkertijd de sleutel tot toekomstbestendige zorg in Fryslân. Oprecht luisteren, gemeenschapszin en technologie waren woorden die deze middag veelvuldig terugkwamen.

Ervaringsdeskundige 
Onder leiding van dagvoorzitter Margreet de Graaf, directeur GGD Fryslân, beet Hanneke Kool het spits af van deze inspirerende bijeenkomst. Ze schetste hoe zij zich als verpleegkundige vanaf de jaren zeventig een weg weet te vinden in een veranderend zorglandschap. Met de nodige durf en aandacht voor wat patiënten echt nodig hebben, wijkt ze af van de gebaande paden, waarbij de ook af en toe tegen de haren in strijkt van regels en meerderen. Eind jaren negentig leert ze de zorg vanaf de andere kant kennen: ze krijgt een spierziekte en raakt steeds meer afhankelijk van hulpverleners, gemeenten en instanties. Haar roep om echte aandacht te hebben voor wat mensen nodig hebben en maatwerk wordt door deze ervaringen alleen maar groter.

 29A0016 v1 current

Prinses Laurentien
Bijzondere gast en spreker van deze middag, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien, sloot met haar bevlogen verhaal naadloos aan op Hannekes oproep om beter te luisteren. Ze voegde daar nog aan toe dat opschrijven wat je hoort én daar echt iets mee doen daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Met haar aanpak van laaggeletterdheid als voorbeeld legde ze de vinger haarfijn op de zere plek: systemen sluiten soms onvoldoende aan op wat mensen echt nodig hebben. Haar pleidooi om de tijd te nemen om vanuit nederigheid te ontdekken hoe iemand wil leven en hoe iemand leeft en daarmee verbinding te maken, maakte indruk op de aanwezigen.

 29A0180 v1 current

Klaus Boonstra - Seker en Sûn
Na een korte pauze was de vloer voor projectleider Klaus Boonstra van Seker & Sûn die het publiek meenam op weg naar het Fryslân van 2030. Klaus benadrukte dat we het einde van een tijdperk naderen en er met het oog op vergrijzing en ontgroening een urgentie is om te kijken naar andere mogelijkheden. Dat behelst veel meer dan een vernieuwende arbeidsmarktstrategie. Er is voor de best mogelijke zorg een grotere collectieve inspanning nodig, waarbij de mate van gemeenschapszin en (adaptatie van) technologie de haalbaarheid van een ander zorgsysteem definiëren. Met de introductie van het nieuwe begrip ‘autokrene burger’ (auto = zelf, krènè = bron/kraan) schetste Klaus het beeld van de toekomstige burger die zelf het initiatief neemt, aan de knoppen zit, maar van wie de kraan soms ook vast zit. Een zorgnetwerk om iedere burger heen van burgers, professionals en technologie, stelt mensen in staat om zelf of samen regie te nemen, zelf of samen redzaam te zijn of gebruik te maken van complementaire zorg als dat nodig is. Dat vraagt niet alleen om bewustwording van burgers, maar ook om opleidingen die professionals voorbereiden op een veranderend werkveld.

 29A0340 v1 current

De uitkomsten van het onderzoek – in het najaar van 2018 verschijnt ook een competentieanalyse voor burgers en professionals – zijn het startpunt voor burgers, beleidsmakers, onderwijs, professionals en bestuurders om daadwerkelijk op weg te gaan naar toekomstbestendige zorg. Durf om oprecht te luisteren, samen te werken en naar andere mogelijkheden kijken zijn noodzakelijk. Tijdens het congres bleek er grote bereidheid om samen aan de slag te gaan. Bovendien vormen talloze voorbeelden van innovaties en de sterke wil om samen te werken in Fryslân een vruchtbare grond voor de noodzakelijke veranderingen in de zorg.


Schermafbeelding 2018 06 25 om 13.00.57

Lees hier het rapport ÛNDERWEIS NEI 2030

 

Seker & Sun is een initiatief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland van GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en ZorgpleinNoord. Het project wordt ondersteund door provincie Fryslân en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

 29A0324 v1 current

Uitnodiging - 22 juni 2018!

Logo

Congres 22 juni 2018!

Bent u er al mee bezig? Hoe ziet Friesland er uit in 2030? En hoe ziet de zorg er dan uit? En de arbeidsmarkt? Hoe moeten we nu al aan de slag om ervoor te zorgen dat voldoende en goed toegerust personeel zorgt voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning?

Het project Seker en Sûn heeft onderzoek gedaan en is op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Wij willen de antwoorden, inzichten en ideeën die we hebben verzameld graag met u delen, maar ook met u bespreken en samen vooruitkijken. 

Op vrijdag 22 juni 2018 organiseren wij een congres waarin wij onze resultaten presenteren. Maar ook willen we samen met u nadenken en discussiëren over belangrijke onderwerpen als mienskip, arbeidsmarkt, technologie, zorgvisie etc. Die gaan ons allemaal aan. Nu al! Want samen gaan we voor de beste zorg in 2030.

Het programma olv dagvoorzitter Margreet de Graaf:

12.30 - Ontvangst en Opening (13:00 uur)

  • Ervaringsdeskundige Hanneke Kool
  • Zaalinterview & discusssie
  • Stichting Lezen & Schrijven - H.K.H. Prinses Laurentien
  • Zaalinterview & discussie

14.50 - Pauze

  • Resultaten Seker en Sûn, Ûnderweis nei 2030 - Klaus Boonstra
  • Fryslân giet fierder - discussie en pitches
  • Afsluiting

17.00 - Hapje en drankje

Speciale gasten op deze dag zijn prinses Laurentien, gedeputeerde Michiel Schrier en ervaringsdeskundige Hanneke Kool.

Meld u hier aan!

 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de literatuurstudie, als belangrijk onderdeel van het project. 

Deze studie geeft antwoord op de vraag: Welke kennis bevatten recente beleidsdocumenten die relevant is voor het project Seker en Sûn? 

Het bevat een onderzoek naar de mate van waarschijnlijkheid en de wenselijkheid van het plaatsvinden van de vier scenario’s die binnen het project zijn gedefinieerd.
Een onderzoek in 42 beleidsdocumenten uit de periode 2015 tot en met oktober 2017 over welzijn, gezondheid, zorg, individualisering en informatietechnologie in Friesland.

Klik hier voor de studie

Seker en sun thumbnail

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, neem dan gerust contact op via info@sekersun.frl

 

(persbericht 6 oktober 2017)

Inwoners van Friesland hebben hun mening gegeven over de toekomst van de zorg. Ruim 600 Friezen deden mee aan een burgerraadpleging, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Seker en Sûn. Vanuit dit Friese project werd gevraagd naar beelden over de toekomst van de zorg. Seker en Sûn wil oplossingen vinden voor de beste zorg in 2030 en heeft daarbij nadrukkelijk inwoners betrokken.

                                                                   

De zorg verandert

Het merendeel van de inwoners van Friesland verwacht dat in 2030 de zorg in Friesland er anders uit zal zien. De zorg verandert volgens hen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, organisatie, eigen verantwoordelijkheid en technologie. Bij technologische veranderingen denkt men aan robotisering, digitaal contact en verbetering van apparatuur, technieken en behandelingen. Ook de maatschappij verandert volgens veel inwoners. Ze zien twee tegenstrijdige maatschappelijke trends: individualisering aan de ene kant en een (toenemend) belang van het sociaal netwerk aan de andere kant.

 

Bezorgd over de toekomst

Inwoners van Friesland maken zich zorgen over de gezondheidszorg in 2030. De zorgen hebben met name betrekking op de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast maakt men zich zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen: of mensen in 2030 voor elkáár willen zorgen.

 

Technologie kan uitkomst bieden

De inwoners van Friesland delen de gedachte dat technologie kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De meeste inwoners staan positief tegenover technologische ontwikkelingen in de zorg, maar niet iedereen is overtuigd. Er is met name  vrees dat het persoonlijk contact in de verdrukking komt. Hoewel een deel er wel onzeker over is, verwachten de meeste inwoners in 2030 vaardig genoeg te zijn om technologie toe te kunnen passen.

 

Gemeenschapszin met behoud van autonomie

Als het gaat om de zorg, hechten de inwoners van Friesland zowel aan gemeenschapszin als aan keuzevrijheid en autonomie. Wanneer hun naasten gezondheidsklachten hebben, biedt men steun door hulp en een luisterend oor. Als het gaat om preventie (naasten aanspreken op ongezond gedrag) is men terughoudender. Een deel van de inwoners van Friesland vindt het lastig om hulp te vragen wanneer zij zélf gezondheidsklachten hebben.

Inwoners van Friesland verwachten dat in 2030 net zo veel, zo niet meer, mantelzorg of vrijwilligerswerk verleend wordt als nu. De bereidheid om zelf mantelzorg te verrichten is hoog. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen is lager, maar veel inwoners sluiten het ook niet uit. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn volgens veel inwoners van belang om de beschikbaarheid van de zorg te kunnen garanderen.


Over Seker en Sûn

Seker en Sûn is het samenwerkingsproject waar de ultieme zorgkennis binnen de provincie Fryslân samenkomt. Burgers, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, patiëntenverenigingen, het MKB en andere belanghebbende experts werken hier samen aan invulling van de beste zorgnetwerken voor de sterk stijdende en veranderende zorgvraag in 2030.

 

Bekijk het onderzoeksrapport in onze bibliotheek.

Om snel duidelijk te maken wat Seker en Sûn is maakten we een animatie.

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau Ipsos een representatief onderzoek gehouden binnen de provincie Friesland. In totaal hebben ruim 600 inwoners van Friesland de hele (online) enquete ingevuld. Uit de raadpleging zijn waardevolle gegevens gekomen. De volledige resultaten zullen in het najaar gepresenteerd worden. 

Een van de interessante uitkomsten en uiteraard de beginvraag kunnen we al met jullie delen. 
Op de vraag: Verwacht u dat de zorg in Friesland er in 2030 anders uit ziet? Kwamen de volgende antwoorden:

Vraag zorg Friesland

Op dit moment worden alle antwoorden op open vragen en ingevulde toelichtingen al door studenten van de NHL onderzocht. Ook daar zien we een schat aan informatie, die we uiteraard gaan gebruiken binnen ons project. Alles voor de beste zorg in 2030.

 

De focusgroepen binnen het project Seker en Sun zijn bedoeld om uit alle lagen van de Friese bevolking informatie te halen. Informatie over het beeld dat men heeft over de toekomst van de gezondheidszorg, de regio, de maatschappij, de professional etc. De focusgroepen zijn samengesteld uit burgers, professionals, leidinggevenden in zorg en welzijn, gemeentes, verzekeraars, belangenverenigingen, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs.

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt binnen de focusgroepen om informatie op te halen. Er zijn 6 focusgroepen actief geweest. Na informatie opgehaald te hebben uit deze groepen hebben we deze informatie verrijkt door er met professionals over door te praten en bepaalde genoemde ontwikkelingen en oplossingen uit te gaan zoeken. Hiermee kunnen we verrijkte informatie meenemen in het eindproduct van ons project: het advies aan burgers en professionals.