In 2019 werd de onderzoeksfase Seker en Sun afgesloten. Het project ging verder met twee pilots, waaraan een derde is toegevoegd:

  1. Versterking positieve gezondheid in Lemmer en omgeving (Tichtby Minsken, wordt medio 2022 afgerond)
  2. Geflexibiliseerd onderwijs in Noordoost Fryslan (afgerond)
  3. Burgercompetenties geimplementeerd in Dantumadeel (ik bin der klear foar, afgerond)

De resultaten van de pilots worden eind 2022 gepubliceerd.

Op 11 mei vond in Leeuwarden het congres Anders omgaan met gezondheid plaats. Bijna 175 Friezen gingen met elkaar in gesprek over de voorkomende problemen in samenleving en zorg en hoe we hiermee kunnen omgaan. Het congres is voorbereid aan de bestuurstafel Seker en Sun, welke groep een vervolg is op de strategische adviesraad van het project. De resultaten van de werkconferentie zullen eind juni op deze site worden gepubliceerd.

De rapportage ‘Competenties van burgers en professionals in 2030’ en de bijlage ‘tabellen en competenties’ is gepubliceerd. De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals zijn in dit document in kaart gebracht. Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030. Met de burgercompetenties kunnen burgers en bijvoorbeeld patiënten-en belangenorganisaties zich voorbereiden op hun toekomst.

De Friese burger en samenleving moeten enorm investeren in zelfredzaamheid, gemeenschapszin en toegankelijke technologie. Zo is de kans op de best mogelijke zorg in 2030 het grootst.

Fryslân is op zoek naar slimmere zorg, die je met minder mensen kunt uitvoeren. Reden daarvoor is dat er in de toekomst veel minder zorgverleners beschikbaar zijn door de vergrijzing. In het onderzoeksproject Seker en Sûn (Zeker en Gezond) is uitgezocht wat wij eraan kunnen doen en dat is vrijdagmiddag op een congres in Leeuwarden besproken.

Bestuurders, professionals, beleidsmakers, opleiders en burgers, ze waren vrijdag 22 juni allemaal aanwezig bij het congres Fryslân giet fierder waar de uitkomsten van het tweejarig onderzoek Seker & Sûn werden gepresenteerd. De aanwezigen vormden een belangrijke bron van informatie, maar zijn tegelijkertijd de sleutel tot toekomstbestendige zorg in Fryslân. Oprecht luisteren, gemeenschapszin en technologie waren woorden die deze middag veelvuldig terugkwamen.

Bent u er al mee bezig? Hoe ziet Friesland er uit in 2030? En hoe ziet de zorg er dan uit? En de arbeidsmarkt? Hoe moeten we nu al aan de slag om ervoor te zorgen dat voldoende en goed toegerust personeel zorgt voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning?

Het project Seker en Sûn heeft onderzoek gedaan en is op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Wij willen de antwoorden, inzichten en ideeën die we hebben verzameld graag met u delen, maar ook met u bespreken en samen vooruitkijken. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de literatuurstudie, als belangrijk onderdeel van het project.  Deze studie geeft antwoord op de vraag: Welke kennis bevatten recente beleidsdocumenten die relevant is voor het project Seker en Sûn? 

(persbericht 6 oktober 2017)

Inwoners van Friesland hebben hun mening gegeven over de toekomst van de zorg. Ruim 600 Friezen deden mee aan een burgerraadpleging, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Seker en Sûn. Vanuit dit Friese project werd gevraagd naar beelden over de toekomst van de zorg. Seker en Sûn wil oplossingen vinden voor de beste zorg in 2030 en heeft daarbij nadrukkelijk inwoners betrokken.

Om snel duidelijk te maken wat Seker en Sûn is maakten we een animatie.

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau Ipsos een representatief onderzoek gehouden binnen de provincie Friesland. In totaal hebben ruim 600 inwoners van Friesland de hele (online) enquete ingevuld. Uit de raadpleging zijn waardevolle gegevens gekomen. De volledige resultaten zullen in het najaar gepresenteerd worden. 

De focusgroepen binnen het project Seker en Sun zijn bedoeld om uit alle lagen van de Friese bevolking informatie te halen. Informatie over het beeld dat men heeft over de toekomst van de gezondheidszorg, de regio, de maatschappij, de professional etc. De focusgroepen zijn samengesteld uit burgers, professionals, leidinggevenden in zorg en welzijn, gemeentes, verzekeraars, belangenverenigingen, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs.