(persbericht 6 oktober 2017)

Inwoners van Friesland hebben hun mening gegeven over de toekomst van de zorg. Ruim 600 Friezen deden mee aan een burgerraadpleging, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Seker en Sûn. Vanuit dit Friese project werd gevraagd naar beelden over de toekomst van de zorg. Seker en Sûn wil oplossingen vinden voor de beste zorg in 2030 en heeft daarbij nadrukkelijk inwoners betrokken.

De zorg verandert

Het merendeel van de inwoners van Friesland verwacht dat in 2030 de zorg in Friesland er anders uit zal zien. De zorg verandert volgens hen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, organisatie, eigen verantwoordelijkheid en technologie. Bij technologische veranderingen denkt men aan robotisering, digitaal contact en verbetering van apparatuur, technieken en behandelingen. Ook de maatschappij verandert volgens veel inwoners. Ze zien twee tegenstrijdige maatschappelijke trends: individualisering aan de ene kant en een (toenemend) belang van het sociaal netwerk aan de andere kant.

Bezorgd over de toekomst

Inwoners van Friesland maken zich zorgen over de gezondheidszorg in 2030. De zorgen hebben met name betrekking op de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast maakt men zich zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen: of mensen in 2030 voor elkáár willen zorgen.

Technologie kan uitkomst bieden

De inwoners van Friesland delen de gedachte dat technologie kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De meeste inwoners staan positief tegenover technologische ontwikkelingen in de zorg, maar niet iedereen is overtuigd. Er is met name  vrees dat het persoonlijk contact in de verdrukking komt. Hoewel een deel er wel onzeker over is, verwachten de meeste inwoners in 2030 vaardig genoeg te zijn om technologie toe te kunnen passen.

Gemeenschapszin met behoud van autonomie

Als het gaat om de zorg, hechten de inwoners van Friesland zowel aan gemeenschapszin als aan keuzevrijheid en autonomie. Wanneer hun naasten gezondheidsklachten hebben, biedt men steun door hulp en een luisterend oor. Als het gaat om preventie (naasten aanspreken op ongezond gedrag) is men terughoudender. Een deel van de inwoners van Friesland vindt het lastig om hulp te vragen wanneer zij zélf gezondheidsklachten hebben.

Inwoners van Friesland verwachten dat in 2030 net zo veel, zo niet meer, mantelzorg of vrijwilligerswerk verleend wordt als nu. De bereidheid om zelf mantelzorg te verrichten is hoog. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen is lager, maar veel inwoners sluiten het ook niet uit. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn volgens veel inwoners van belang om de beschikbaarheid van de zorg te kunnen garanderen.

Over Seker en Sûn

Seker en Sûn is het samenwerkingsproject waar de ultieme zorgkennis binnen de provincie Fryslân samenkomt. Burgers, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, patiëntenverenigingen, het MKB en andere belanghebbende experts werken hier samen aan invulling van de beste zorgnetwerken voor de sterk stijdende en veranderende zorgvraag in 2030.

Bekijk het onderzoeksrapport in onze bibliotheek.